Privaatsuspoliitika/Isikuandmete töötlemise üldtingimused


Sokisahtel on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme
koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist,
avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja
vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.


Käesolevad isikuandmete töötlemise üldtingimused on kehtestanud Sokisahtel OÜ ning neid tingimusi
järgivad isikuandmete töötlemisel kõik Sokisahtel OÜ töötajad ja koostööpartnerid. Sokisahtel OÜ vastutab
Sokisahtel OÜ isikuandmete töötlemise korralduse ning käesolevate tingimuste järgimise eest.


Millistel eesmärkidel me isikuandmeid kogume ja töötleme?

Kogume ja kasutame Teie isikuandmeid
– Teiega müügilepingute sõlmimise ja tellimuste täitmise eesmärgil.

– Teie nõusolekul kasutame andmeid Teile uudiskirjade, pakkumiste, meeldetuletuste, ja muude reklaamkirjade saatmiseks.

– Võime kasutada Teie isikuandmeid ka muudel eesmärkidel vastavalt käesolevates tingimustes kirjeldatule.

Milliseid andmeid me Teilt kogume ja milleks me neid kasutame?

Kogume Teiega müügilepingu sõlmimise toimingute käigus Teilt järgmisi isikuandmeid:

ees- ja perekonnanimi,aadress, telefoninumber, e-post.

Hilisema kliendisuhtluse ja tellimuste täitmise käigus salvestame ka Teie tellimuse kohta käiva teabe (st info Teie tellimuste, lepingute, maksete, saadetud kirjade ja teadete kohta jms).

Võime Teiega müügilepingu sõlmimise või lepingu täitmise eesmärgil Teie andmeid koguda, salvestada,
säilitada, edastada, kasutada ja muul asjakohasel viisil töödelda eelkõige järgmiste toimingute tegemiseks:
• Teiega suhtlemine lepingu sõlmimiseks, lepinguga seotud informatsiooni edastamiseks ja seoses
muude lepinguliste küsimustega. Näiteks võime saata Teile teateid e-poe tellimuse valmimise kohta
või arvete maksmise meeldetuletusi;
• Teile pakkumiste ja tooteinformatsiooni saatmine;
• Tellimuse täitmiseks vajalike andmete edastamine koostööpartneritele (transpordi ja kuller teenuseid
pakkuvad ettevõtted);
• arvete koostamine ja saatmine ning raamatupidamisdokumentide koostamine;
• riskide ennetamine ja vältimine, sealhulgas volitatud IT‐teenuse pakkujale arvutisüsteemi
hooldamise, tehniliste probleemide lahendamise ja andmete turvalisuse tagamise eesmärgil
andmetele ligipääsu võimaldamine;


Millal küsime Teilt nõusolekut?

Kui soovime Teie andmeid töödelda eesmärgil, milleks meil ei ole lepingust
ega seadusest tulenevat muud õiguslikku alust, küsime Teilt nõusolekut. Nõusoleku saamisel töötleme Teie
andmeid vastava eesmärgi ulatuses ja piirides.
Näiteks võime Teilt nõusolekut küsida järgmiste toimingute tegemiseks:
• Teile e-posti või telefoni teel oluliste meeldetuletuste saatmine e-poe tellimuste kohta;
• Teile e-posti või telefoni teel uudiskirjade, kaupade ja teenuste pakkumiste ning õnnitluste saatmine.
Uudiskirjad ja pakkumised võivad sisalda pakkumisi Sokisahtel OÜ-lt, ning meie koostööpartneriteks
olevatelt ettevõtetelt
Lisaks eeltoodule võime Teilt nõusolekut küsida ka Teie andmete muul viisil kasutamiseks.


Teil on igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta, kirjutades aadressile või pöördudes
meie kauplustesse, ning me lõpetame koheselt vastavad toimingud, kui meil pole andmete töötlemiseks
muud õiguslikku alust.


Kuidas me Teie andmeid veel võime kasutada?

Võime kasutada Teie andmeid ka alltoodud eesmärkidel ja viisil, muuhulgas, kui meil on selleks õigustatud huvi.

Õigustatud huvi alusel töötleme Teie isikuandmeid alles pärast nn 3-astmelise testi läbiviimist, millega tuvastame, et on olemas meie õigustatud huvi, et selle
õigustatud huvi alusel Teie isikuandmete töötlemine on meie jaoks vajalik ning et töötlemine on vastavuses Teie huvide ja õigustega.           Teil on õigus igal ajal esitada vastuväiteid enda isikuandmete töötlemisele meie õigustatud huvi alusel.


• Võime oma õigustatud huvi alusel Teie isikuandmeid töödelda seoses oma kliendibaasi haldamise ja
analüüsiga turunduslikel või statistilistel eesmärkidel.

• Võime edastada Teie andmeid muudele isikutele, kui see on vajalik meie õiguste kaitsmiseks
(näiteks kohtutele, võlgade sissenõudmisega tegelevatele isikutele, kohtutäituritele) või meie
seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.


• Meie kauplustes on videovalve. Kui Te külastate meie kauplusi, jääte valvekaamerate salvestistele.
Valvekaamerate kasutamise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi. Valvekaamerate eesmärk
on meie töötajate ja klientide kaitse ning meie, meie töötajate ja klientide vara kaitse kadumise,
hävimise või kahjustumise eest, kahju ennetamine ning kahju tekkimisel vastutavate isikute
kindlakstegemine.


Kellel on veel Teie andmetele ligipääs?

Lisaks muudele käesolevates tingimustes nimetatud isikutele
võivad Teie andmetele ligipääsu saada kõik Sokisahtel OÜ töötajad ja volitatud isikud oma tööülesannete
täitmise käigus, samuti IT-, raamatupidamis-, turundus-, jm tugiteenuste osutajad, krediidiasutused ning
muud isikud, kellele andmete edastamine on vajalik käesolevates tingimustes sätestatud eesmärkidel või
kellele oleme vastavalt seadusele kohustatud andmeid edastama (eelkõige riigiasutused).

Sokisahtel OÜ ning meie koostööpartnerid, kellele me Teie andmeid edastame, on kohustatud hoidma Teie andmeid
konfidentsiaalsena. Me ei väljasta Teie andmeid käesolevates tingimustes nimetamata isikutele ilma Teie
nõusoleku või taotluseta, välja arvatud juhul, kui oleme selleks kohustatud vastavalt seadustele.

Sokisahtel on isikuandmete vastutav töötleja, Sokisahtel OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.


Kui kaua me Teie andmeid säilitame?

Säilitame Teie isikuandmeid seni, kuni me vajame neid lepingu
täitmiseks ning pärast seda seni, kuni meie lepingulisest suhtest tulenevalt võib veel nõudeid tekkida või kuni
andmete säilitamine on meile kohustuslik (üldjuhul kuni 3 aastat pärast lepingu lõppemist). Oma
isikuandmete säilitamise kohta täpsema teabe saamiseks võtke meiega ühendust alltoodud kontaktidel.


Millised on Teie õigused?

Teil on alati õigus pöörduda meie poole, et saada juurdepääs ennast
puudutavatele isikuandmetele ning tutvuda, milliseid Teie andmeid, millistel eesmärkidel ja kuidas me
töötleme, taotleda ebaõigete andmete parandamist, ebavajalike andmete kustutamist ning põhjendatud
juhtudel piirata, milliseid toiminguid me Teie andmetega teeme, või esitada muid vastuväiteid. Kui olete
andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks mõnel eesmärgil, on Teil igal ajal õigus nõusolek
tagasi võtta ning me lõpetame koheselt vastavad toimingud, kui meil pole andmete töötlemiseks muud
õiguslikku alust. Teil on igal ajal võimalik loobuda uudiskirjade, pakkumiste, meeldetuletuste, ja muude
reklaamteadete saamisest, järgides kirjadele lisatud juhiseid. Samuti on Teil soovi korral õigus saada
masinloetaval kujul isikuandmed, mida Te olete meile esitanud ning taotleda nende edastamist mõnele
teisele organisatsioonile.

Taotlustega pöörduge palun Sokisahtel OÜ poole alltoodud kontaktidel. Kui Teil on
pretensioone, kuidas me Teie andmeid kasutame, on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.


Tingimuste muutmine.

Sokisahtel OÜ võib käesolevaid tingimusi omal äranägemisel muuta, avaldades
vastava info www.sokisahtel.net veebilehel. Kehtivad tingimused on alati kättesaadavad meie veebilehel. Teil
on õigus igal ajal esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele meie õigustatud huvi alusel.

Küsimuste või kaebuste korral võtke meiega ühendust:

Sokisahtel OÜ
Pärnu mnt 146, Talinn
11317, Eesti
www.sokisahtel.net

Millal toimub Tartu 2024 ja mis on Euroopa kultuuripealinna tiitel?

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 sündmused leiavad aset terve 2024. aasta vältel. See on aasta, mil Tartu koos Lõuna-Eestiga muutub Euroopa kultuuri- ja loomekeskuseks.

Euroopa kultuuripealinna tiitel antakse igal aastal kuni kolmele Euroopa linnale võimaldamaks neil näidata oma kultuuripärandit, kultuurilist mitmekesisust ning korraldada rahvusvahelisi kultuurisündmusi. Tartu 2024 on ainulaadne võimalus tuua esile meie piirkonna omanäolist kultuuri ja luua dialoog teiste Euroopa linnadega. Meiega samal aastal on Euroopa kultuuripealinnadeks Bad Ischl Austrias ja  Bodø Norras.

Mis tüüpi sündmused toimuvad Tartu 2024 raames?

Kultuuripealinna programm on aastaringselt mitmekesine - selles leidub näituseid, kontserte, teatrilavastusi, filmifestivale, loenguid ja veel palju muud!

Täpsemat teavet Tartu 2024 sündmuste ja programmi kohta leiad www.tartu2024.ee  ning kõige värskema info saad, kui jälgid meid sotsiaalmeedia kanaleid - FacebookInstagramTikTok.

Kuidas saan olla osa Tartu 2024-st?

Olla osa Tartu 2024-st on lihtne! Külastades Tartut ja Lõuna-Eestit 2024. aastal, saad osa meie mitmekülgsest kultuuriprogrammist. Lisaks saad osta Tartu 2024 sümboolikaga tooteid meie e-poest, näitamaks oma poolehoidu ja mõttelist kuuluvust Euroopa kultuuripealinna.

BE IN TOUCH

    Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

    Salvesta eelistused Loe rohkem